Vad är E10 bensin och varför etanol?

Genom att byta från E5 till E10 bränsle minskas utsläppen omedelbart. Men vad är E10, vilka bilar kan köras på E10 bensin och varför är det smart att använda etanol som bränsle? Här hittar du svaren.

Vad är E10 bensin?

E10 är bensin med upp till 10%vol inblandning av förnybar etanol. E10 uppfyller gällande drivmedelslagstiftning och europeisk bensinstandard, SS-EN 228.

Varför införs E10 bensin?

Introduktionen av E10 i Sverige görs för att successivt minska andelen fossila råvaror i våra bränslen. E10 är het enkelt ett bättre val för klimatet. Regeringen har infört reduktionsplikt för bensin, vilket innebär att andelen förnybar etanol i bensinen ska öka för att minska växthusgasutsläppen från våra transporter. I Sverige har vi tidigare kunnat tanka våra fordon med bensinen med 5% etanol, men nu har standardiseringskravet för bensin ökat till 10% etanolinnehåll. Genom att öka inblandningen etanol i bensinen från 5% till 10% minskar de fossila koldioxidutsläppen per förbrukad liter.

Kan alla tanka E10?

Majoriteten av alla bensinmotorer och personbilsmodeller kan köras på E10 bensin, men det finns äldre fordon med begränsningar. Klarar din bil endast att tankas med max 5% etanol kan du tanka E5 bensin. Klicka på länken nedan för att se om din bil kan köra på E10 bensin. Listan är sammanställd av branschorganisationen Bilsweden år 2011 – men är fortfarande giltig då alla bilar som är tillverkade efter år 2011 kan köra på E10. Om din bil inte finns med på listan kan du kontakta din fordonstillverkare.
Vilka bensinbilar kan tanka E10?

Var tankar man E10 bensin?

Du kan tanka E10 på vanliga bensinstationer. Kika efter E10-symbolen på pumpen eller pumppistolen.

När jag tankar – hur vet jag om det är E5 eller E10 bensin?

En symbol på pumpen och pumppistolen visar om det är E5 eller E10 bensin. Symbolen består av en cirkel där det står E5 eller E10 i dess mitt. Symbolen finns på pumphandtaget och ovanför pumpen på drivmedelstationen. I nyare bilar, producerade från oktober 2018 och framåt, finns en rund symbol med E10 vid tanklocket (se nedan). Ofta finns också E5-symbolen vid tanklocket. Om din bil har en E10-symbol kan du alltid också tanka E5.

E10 bara i Sverige?

E10 har sedan 2009 successivt rullats ut över hela Europa och finns nu i 17 europeiska länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Sverige och Förenade kungariket. Även i USA är E10 utbrett och sedan januari 2011 är det tillåtet att blanda upp till 15% etanol med bensin (E15) för bilar och lätta pickupbilar av årsmodell 2001 eller senare.

Vad innehåller E10?

E10 innehåller 90% bensin och upp till 10% etanol.

Vad är etanol?

Etanol (C2H5OH) är en alkohol som kan användas som bränsle. Etanol är i dag det i särklass mest använda biodrivmedlet i världen och spelar en viktig roll för att minska trafikens klimatpåverkan och beroendet av olja. Vid fullständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

Vilka råvaror används för tillverkning av förnybar etanol?

Etanol framställs främst från stärkelserika grödor som spannmål, men även av restprodukter och avfall från olika industrier. Råvaran som används för att tillverka etanol är helt förnybar och följer de svenska och europiska regelverken för hållbarhet.

Hur klimatsmart är etanol jämfört med bensin?

Etanolen bidrar till betydligt lägre CO2-utsläpp jämfört med fossila bränslen som bensin. Tack vare etanol producerad i Europa (av medlemmar i branschorganisationen ePURE) minskade utsläppen år 2019 med mer än 72% jämfört med fossil bensin. Ju mer etanol som blandas in, desto bättre blir resultaten för klimatet. Idag finns det flera 100 000 kubikmeter europeisk etanol som bidrar till nära 100% minskning av utsläpp (enligt beräkning gjorda enligt EU/SE standardberäkningsmetoder dikterade i Europeiska förnybart direktivet som trädde i kraft 2010 och förnyas 2021 (Renewable Energy Directive, (“RED”) 2009/28/EC of 23 April 2009 and amendments (e.g. 2018/2001/EU, REDII) ).

Vilka miljöfördelar har etanol?

Etanolen producerad i Europa bidrar i genomsnitt till ca 78% lägre CO2 utsläpp jämfört med fossila bränslen som bensin. Etanolen vi tillverkar på Lantmännen Biorefineries anläggning i Norrköping är bland världens mest hållbara med upp till 100% CO2-reduktion.

Ju mer etanol som blandas in i bensinen, desto bättre är det för klimatet. Att E10 införts och kommer att införas på bred front i Europa är ett viktigt steg för EU att säkerställa sina klimatmål inom transportsektorn.

Hur jämför man klimateffekten av biobränslen med fossila alternativ?

Inom EU har man satt upp klimatmål och beslutat hur klimateffekten ska beräknas när man jämför olika biobränslen med fossila alternativ, till exempel jämfört etanol med fossil bensin. Beräkningen tar hänsyn till CO2-utsläppen längs med hela värdekedjan för biobränslets framställning och jämför hur mycket lägre CO2-utsläpp det är jämfört med det fossila bränslet som de ersätter i exempelvis fossil bensin.

Allt måste räkna enligt samma riktlinjer vilket gör att CO2-besparingen mellan olika alternativ går att jämför och kan optimeras för snabb och effektiv klimatomställning av vår transportsektor. Lantmännen Agroetanols etanol reducerar CO2-utsläppen upp till 98% jämför med fossil bensin.

Vad används etanol till?

Etanolen används vanligast som inblandning av förnybar del i bensin samt i en rad tekniska applikationer.

Var framställs etanol i Sverige?

Nordens största bioraffinaderi, Lantmännen Biorefineries, ligger i Norrköping i Östergötland – ett område som har en lång tradition av att vara en spannmålsrik region.