Vi är del av den världsunika Eko-Industriella parken utanför Norrköping. Här blir ett företags överskott till insatsvara hos grannföretaget. Allt bygger på grön energi och vi drar världens blickar till oss!

Som en del av Norrköpings unika bioenergikombinat skapar vi mervärde tillsammans med våra grannar. Ångan, som behövs i destilleriet och fodertorken, är biobränslebaserad och kommer från kraftvärmeverket som ligger intill fabriken. Kraftvärmeverket drivs av E.ON och det tar hand om merparten av Norrköpings avfall, alltså biobaserat bränsle. Avfallet bränns och går tillbaka som värme och el till staden. Att vi tar emot ångan som processenergi är en förutsättning för att kraftvärmeverket ska kunna producera el - vi lever i symbios. 

De delar av vår råvara som inte blir till biodrivmedel används som proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen skickas till koldioxidfabriken Norlic som gör om den till kolsyra och säljer vidare till livsmedelsindustrin. 

I den eko-industriella parken finns även Svensk Biogas anläggning. Här kan de sista små resterna från Lantmännen Norrköping process bli till biogas för fordonsindustrin samt gödsel till närbelägna åkrar.

Det finns fortfarande outnyttjad potential i vårt biokombinat. Vi verkar för att på sikt ansluta fler verksamheter / industrier som kan dra nytta de flöden av energi och restprodukter som skapas här.