Etanol är det i särklass största biodrivmedlet i världen. Merparten används för låginblandning i bensin. I Sverige blandas standardmässigt 5% etanol i bensin. I andra länder kan andra procentsatser förekomma, t ex 10% i Finland och ända upp till 20% i Sydamerika. Olika politiska styrmedel är ofta anledningen till hur mycket som blandas in. Istället för en bestämd volym finns det länder som istället har krav på hur mycket koldioxid som maximalt får släppas ut, s k reduktionsplikt. I Sverige finns förslag på att införa sådan lagstiftning de närmaste åren. Ur klimatsynpunkt är det systemet bättre eftersom etanol kan framställas på olika sätt med olika klimatnytta. Etanol från Lantmännen Biorefineries är ett exempel med mycket hög klimatnytta, bland de bästa i världen! Beroende på hur vi tillverkar kan CO2-reduktionen jämfört med bensin variera men vår etanol (E100) har alltid minst 90 % klimatnytta!

 

Säkerhetsdatablad